இவ்வாரக் கேள்வி

  • சிங்கப்பூரில் ஒரே வேலையில் பணிபுரியும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும்  சம்பளம் சமமாக உள்ளதா?

That's all, folks!

* End page and disqualification logic can only be seen in the live survey

Loading...