FAKT´E KI AFEKTE MOUN KI ITILIZE TRANSP´O PIBLIK NAN KONTE MIAMI-DADE
 • Kilès nan bagay sa yo pi byen dekri itilizasyon transpò ou nan Konte Miami-Dade?*

 • Èske ou itilize transpò piblik ogmante oswa diminye nan ane ki sot pase a?

 • Poukisa ou itilize transpò piblik la diminye?*

 • Poukisa ou itilize transpò piblik la?

 • Kilès nan bagay sa yo ou panse yo ta dwe fè ankouraje plis itilize transpò piblik?*

 • Ki sa ki se mòd prensipal ou nan transpò?*

 • Èske ou gen aksè a yon machin pou ou itilize?*

 • Si w ap viv nan Konte Miami-Dade, ki kòd postal w ap viv nan? (Si ou vle)

 • Ki gwoup laj ou? - (Si ou vle)

 • Ki revni anyèl kay ou ye? - (Si ou vle)

 • Si ou gen plis kòmantè tanpri bay nan espas ki anba a - (Si ou vle)

 • Kilès nan bagay sa yo pi byen dekri rezon ki fè ou pa itilize transpò piblik?*

 • Èske ou ta sèvi ak transpò pi souvan si sèvis shuttle yo te ofri pou ale ak nan kay/travay kote ou pou sispann transpò?

 • Ki amelyorasyon transpò ta mennen ou lè w ap itilize transpò piblik?

 • Ki sa ki se mòd prensipal ou nan transpò?*

 • Èske ou gen aksè a yon machin pou ou itilize?*

 • Si w ap viv nan Konte Miami-Dade, ki kòd postal w ap viv nan? (Si ou vle)

 • Ki gwoup laj ou? - (Si ou vle)

 • Ki sa ki nan revni anyèl ou nan kay la? - (Si ou vle)

 • Si ou gen plis kòmantè tanpri bay nan espas ki anba a - (Si ou vle)

Ok, tout moun!

Loading...